IMM Advisory Committee

Dipak Mahat
Chief-Advisor
Purna Kunwar
Advisor
Nava Raj Dahal
Advisor
Kumar Thapa
Advisor
Hari Dhoj Tulachan
Advisor
Rekha Bahadur Adhikari
Advisor
Agni Prasad Kadel
Advisor
Jeevan Raj Sapkota
Advisor
Mingma Gelu Sherpa
Advisor