NMA Advisory Committee

Mr. Lhakpa Sonam Sherpa
Chief Advisor
Mr. Mahadev Gurung
Advisor
Mr. Shambhu Tamang
Advisor

shwet_anshu@hotmail.com
9741123023
Dr. Ganesh Gurung
Advisor

drganesh.gurung@gmail.com
9851082135
Mr. Prachanda Man Shrestha
Advisor

prachandamanshrestha@gmail.com
9851055676
Mr. R. P. Panta
Advisor
Mr. D. B. Koirala
Advisor